Dziennik ocen online

Elektroniczny Dziennik ocen

Dziennik Elektroniczny

Dziennik ocen - online

Serwis dla wychowawców

Regulamin

 1. Usługa, serwis - Dziennik Ocen Online - dostępny pod adresem www.dziennikocen.pl, zwana dalej Serwsem, świadczona jest przez Krzysztofa i Sylwię Gruchała (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 31a), zwanych dalej Administratorem.
 2. Serwis Dziennik Ocen Online jest przeznaczony dla nauczycieli-wychowawców, zwanych dalej Użytkownikem-Wychowawcą.
 3. Aby zostać Użytkownikem-Wychowawcą Serwisu należy dokonać rejestracji w Serwisie. Warunkiem koniecznym jest przesłanie formularza zgłoszenia z czytelną pieczęcią szkoły i dyrektora wraz z podpisem dyrektora i zgłaszającego.
 4. Wraz z rejestracją klasy, Użytkownikiem serwisu staje się dyrektor szkoły (zwany dalej Użytkownikem-Dyrektorem), który otrzymuje dane dostępu do konta dyrektora pocztą email, na podane w zgłoszeniu konto poczty elektronicznej.
 5. Serwis jest narzędziem, umożliwiającym m.in. wprowadzanie, edytowanie, przeglądanie oraz usuwanie danych dotyczących ocen oraz frekwencji ucznia szkoły. Wszystkie dane przechowywane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Serwis w rozumieniu w/w ustawy pełni rolę podmiotu przechowującego dane, a Użytkownik-Dyrektor i Użytkownik-Wychowawca rolę administratora danych osobowych.
 6. Każdy Użytkownik-Wychowawca zakłada osobiście konta rodzicom/uczniom swojej klasy i samodzielnie zarządza kontem klasy.
 7. Wraz z rejestracją kont rodzic/uczeń przez Użytkownika-Wychowawcę, Użytkownikiem serwisu stają się rodzice/uczniowie zwani dalej Użytkownikem-Rodzic/Uczeń.
 8. Każdy Użytkownik-Wychowawca odpowiada za utworzenie domyślnych loginów i haseł dla Użytkowników-Rodzic/Uczeń swojej klasy i formę ich przekazania do informacji rodziców/uczniów.
 9. Użytkownik-Wychowawca, Użytkownik-Dyrektor, Użytkownik-Rodzic/Uczeń są dalej zwani Użytkownikami.
 10. Każdy Użytkownik serwisu Dziennik Ocen Online, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 11. Aby w pełni korzystać z Serwisu Użytkownik powinien mieć włączoną w przeglądarce internetowej opcję cookies oraz obsługę JavaScript.
 12. Serwis służy do gromadzenia i analizowania danych dotyczących ocen i frekwencji uczniów szkół. Dane udostępnianie są selektywnie jedynie zarejestrowanym Użytkownikom.
 13. Administrator serwisu zapewnia, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych Użytkowników serwisu.
 14. Administrator stara się zapewnić dostępność wszystkich usług związanych z Serwisem. Jednak w przypadkach niezależnych od Administratora niektóre usługi mogą być nie zawsze dostępne, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Występowanie wszelkich niedogodności dla Użytkownika wynikających z awarii serwera, wad oprogramowania itp. nie upoważnia Użytkownika do żądania przywrócenia stanu jego konta przed zaistnieniem tej sytuacji.
 15. Administrator umożliwia Użytkownikom wzajemną komunikację. Za treści komunikatów są odpowiedzialni użytkownicy Serwisu. Wszelkie treści obraźliwe i niezgodne z prawem są zabronione, a Administrator nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo do skasowania lub modyfikacji treści umieszczonych przez Użytkowników.
 16. Administrator zapewnienia o zdalnej pomocy technicznej wszystkim Użytkownikom Serwisu.
 17. Administrator zapewnienia o przestrzeganiu w swojej działalności wszelkich przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych wszystkich Użytkowników.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Przechowywany może być adres IP Użytkownika i czas trwania połączenia, zarejestrowany adres e-mail oraz wszelkie dane z profilu Użytkownika dobrowolnie przez niego podane.
 19. Administrator ma prawo wysyłać Użytkownikom emaile związane z Serwisem.
 20. Zabrania się wykorzystywania w dowolny sposób błędów oprogramowania Serwisu bądź serwera. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia błędu Administratorowi, wraz z jak największą ilością informacji dotyczących zaistniałego błędu.
 21. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania konta Użytkownika w przypadku łamania niniejszego Regulaminu.
 22. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na czas potrzebny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną zgromadzonych danych,
 23. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia banerów informacyjnych lub reklamowych w wybranych przez siebie częściach Serwisu,
 24. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania kont Użytkownika-Wychowawcy i Użytkownika-Rodzic/Uczeń klas, dla których Użytkownik-Wychowawca nie aktywował konta klasy na nowy rok szkolny. Aktywacja kont następuje zawsze w okresie od 31 sierpnia do 20 września,
 25. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania niektórych danych z serwisu po zakończeniu każdego roku szkolnego, w szczególności ocen, frekwencji, wiadomości ze skrzynek Użytkowników, celem przygotowania bazy danych do obsługi nowego roku szkolnego,
 26. Administrator zastrzega sobie prawo do ankietowania Użytkowników za pomocą elektronicznych ankiet.
 27. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio, pośrednio bądź wtórnie w wyniku użytkowania Serwisu.
 28. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z kont, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • b) wiadomości wysyłane oraz odbierane przez Użytkowników oraz skutki mogące wyniknąć z zawartej w nich treści,
  • d) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta z przyczyn technicznych,
  • e) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,
  • f) udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  • g) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
  • h) nieterminowe lub nierzetelne wprowadzanie danych przez Użytkowika-Wychowawcę,
  • i) udostępnienie przez Użytkownika-Dyrektota, Użytkownika-Wychowawcę danych osobowych oraz loginów i haseł osobom niepowołanym. Ciężar weryfikacji tożsamości osób, którym przekazywane są dane dostępowe do Serwisu (loginy i hasła) spoczywa na Użytkowniku-Wychowawcy. Serwis nie jest uprawniony i nie może udostępniać takowych danych.
 29. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 30. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 31. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem oraz regulaminem Serwisu prosimy kierować na adres: admin@dziennikocen.pl.
 32. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Copyright © 2008 dziennikocen.pl   S i K.G  dziennikocen.pl | polityka prywatności